Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
21.06.2018

Zapytanie cenowe OA.D-224-19/18

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na usługę w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej Inspektorem, w zgodności z art. 39 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO.” wg załącznika nr 2 (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 
14.06.2018

Zapytanie cenowe OA.D-224-16/18

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych, zalecanych do stosowania przez producenta urządzeń drukujących materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek wg opisu określonego w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Za materiał równoważnych Zamawiający uznaje każdy materiał spełniający wymagania określone w pkt 1-5.

 
22.05.2018

Zapytanie cenowe OA.D-224-13/18

Sąd Rejonowy w Świebodzinie w załączeniu przedstawia formularz oferty na remont murku okalającego budynek Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w Sulechowie wraz z fragmentem murku przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych.

 
05.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu ZP-2/2018

Usługi sprzątania obiektów oraz terenu zewnętrznego Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą przy Parku Chopina 3 (Świebodzin),
przy ul. Wałowej 11 (Świebodzin) oraz Al. Niepodległości 9 w Sulechowie w okresie od dnia 2 maja 2018r. do dnia 30 kwietnia 2020r.

 
03.04.2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2018r.

Sąd Rejonowy w Świebodzinie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r.

 
13.03.2018

Zapytanie cenowe OA.D-224-7/18

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków Sądu Rejonowego w Świebodzinie.