Rodzina 500+

PREZES

Prezes

SSR Aneta Felka-Duszczak

Wiceprezes

SSR Piotr Lubryczyński

Sekretariat Prezesa

Pokój nr.19 (I pietro)
tel. 68 381 94 50, fax. 68 381 91 20, e-mail: administracja@swiebodzin.sr.gov.pl

Zadania i zakres działania:

1) Kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora Sądu.
2) Przewodniczy zebraniu sędziów.
3) Pełni czynności z zakresu administracji sądowej, a w szczególności:
a) zapewnia odpowiednią obsadę kadrową,
b) zapewnia właściwą organizację pracy Sądu,
c) zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania Sądu, z uwzględnieniem odpowiedzialności dyrektora Sądu,
d) dba o sprawne wykonywanie obowiązków przez sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziego,

e) prowadzi wykazy służbowe sędziów i referendarzy sądowych,
f) dba o przestrzeganie właściwej jakości i terminowości sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych,
g) rozpatruje skargi i wnioski dotyczące pracy Sądu oraz przyjmuje interesantów,
4) Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy oraz asystentów sędziego,
5) Ustala podział czynności w Sądzie Rejonowym, a także określa zasady zastępstw sędziów i referendarzy sądowych oraz zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom i referendarzom sądowym,
7) Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną jednostek organizacyjnych w kierowanym przez niego Sądzie w tym:
a) analizuje orzecznictwo w kierowanym Sądzie pod kątem oceny poziomu jego jednolitości oraz występuje o wyjaśnienie przepisów prawnych, budzących wątpliwości w praktyce,
b) kontroluje przestrzeganie zasad przydzielania przez przewodniczących wydziałów spraw poszczególnym sędziom,
c) analizuje materiały statystyczne dotyczące pracy Sądu, w szczególności stanu zaległości i sprawności postępowania oraz efektywności pracy sędziów i referendarzy,
d) kontroluje wykonywanie przez przewodniczących wydziałów obowiązków nadzorczych,
e) przeprowadza bieżącą lub okresową kontrolę toku postępowania w sprawach indywidualnych, w przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących, że są one prowadzone niesprawnie lub z naruszeniem prawa.
8) Wykonuje zadania związane ze współpracą Sądu ze środkami masowego przekazu,
9) Podejmuje decyzje w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Sądu.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 18042
Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-13