Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
15.11.2021

OGŁOSZENIE

Sygn. aktINs 549/21

 
28.10.2021

OGŁOSZENIE

Sygn. akt INs 462/20

 
05.11.2020

OGŁOSZENIE

Sygn. akt I Ns 527/20

OGŁOSZENIE

Postanowieniem z dnia 26-10-2020r. wydanym w sprawie I Ns 527/20 Sąd Rejonowy w Świebodzinie zezwolił Domowi Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 55,07 zł (pięćdziesiąt pięć złotych 07/100 zł) pozostałej po zmarłym w dniu 06-11 -2019r. Jerzym Sibilskim, syn Eleonory, który to depozyt wydać spadkobiercom zmarłego jeżeli się zgłoszą i wykażą swe prawa do spadku .

Sąd wzywa spadkobierców zmarłego do zgłoszenia się odebrania depozytu (należy przedłożyć odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku).

Informacje lokalne
16.06.2020
Informacje lokalne

OGŁOSZENIE

Sygn. akt I. Ns 540/19

OGŁOSZENIE

W dniu 01 czerwca 2020r. Sąd Rejonowy w Świebodzinie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 540/19 wydał postanowienie zarządzające dokonanie spisu inwentarza spadkowego po zmarłej w dniu 12 lipca 2015r, Danucie Szulc, córce Franciszka i Natalii (nr PESEL 64062403762), ostatnio stale zamieszkałej w Klenicy.

Jednocześnie Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 par 1 kpc (tj. ten , kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemne dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Informacje lokalne
16.06.2020
Informacje lokalne

OGŁOSZENIE

Sygnatura akt I Ns 277/19

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 277/19, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszce Wrzecionowskiej zd. Gil (c. Antoniego i Julii), mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu i zamieszkania w Trzebiechowie, zmarłej w dniu 13-05-1989 r. w Trzebiechowie. W skład spadku wchodzi nieruchomość położona w Nowej Soli.

Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Świebodzinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Informacje lokalne
16.06.2020
Informacje lokalne

OGŁOSZENIE

Sygnatura akt I Ns 196/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Świebodzinie I Wydział Cywilny zawiadamia, że postanowieniem z dnia 05-05-2020 r. wydanym w sprawie I Ns 196/20 zarządzono sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Arkadiuszu Franciszku Połujańskim zmarłym w dniu 22 października 2019 r. w Sulechowie, ostatnio stale zamieszkałego w Sulechowie.