Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

Fundusz Socjalny

 

R E G U L A M I N

ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH

SĄDU  REJONOWEGO W  ŚWIEBODZINIE

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity  Dz.U.2021.746)

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  (Dz.U.2009.43.349)  

 

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Fundusz - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie  na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

2. Pracodawca lub zakład- Sąd Rejonowy w Świebodzinie, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego  w Świebodzinie.

3. Główny Księgowy - Główny Księgowy Sądu  Rejonowego  w  Świebodzinie.

4.Kierownik Oddziału  Administracyjnego – Kierownik Oddziału  Administracyjnego Sądu Rejonowego w Świebodzinie

7. Emeryci i renciści byli pracownicy zakładu - osoby posiadające aktualny status emeryta lub rencisty (z tytułu niezdolności do pracy), sędziowie w stanie spoczynku,  dla których Sąd Rejonowy w Świebodzinie  jest ostatnim zakładem pracy

8. Komisja  socjalna - zespół  Opiniujący ds. świadczeń socjalnych utworzony przez Pracodawcę i składający się z pracowników wybranych przez zakład do opiniowania i przedstawiania propozycji przydziału świadczeń osobom uprawnionym, w oparciu o Regulamin Funduszu i Regulamin Komisji Socjalnej.  

8a. Osoby wchodzące w skład komisji Socjalnej są jednocześnie pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 04.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 

Zasady tworzenia Funduszu i administrowanie jego środkami

 

§ 3

1. Fundusz socjalny tworzy się z corocznego odpisu podstawowego (obowiązkowego), naliczonego w stosunku do przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby osób zatrudnionych w zakładzie, skorygowanej na koniec roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych.

2. Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi na jednego zatrudnionego  37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (z roku poprzedniego lub z drugiego półrocza roku poprzedniego jeśli jest wyższe) ogłaszanego corocznie, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski".

3. W zależności od sytuacji finansowej zakładu Pracodawca, w każdym roku kalendarzowym, może zwiększać (odpis uznaniowy) wysokość odpisu podstawowego o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2 na:

a) każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (bez przeliczania na etaty),

b) każdego emeryta i rencistę - byłego pracownika zakładu.

 

§ 4

1.  W terminie do dnia 31 grudnia każdego roku  Kierownik  Oddziału Administracyjnego  powiadamia  Głównego Księgowego o:

a) planowanej przeciętnej liczbie osób zatrudnionych na następny rok ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu naliczenia odpisu na Fundusz;

b) liczbę osób zatrudnionych w stosunku, do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

c) liczbę emerytów i rencistów - byłych pracowników zakładu;

d) skorygowanej - faktycznej  liczbie osób zatrudnionych  w  roku bieżącym.

2. Naliczenia corocznego planowanego odpisu podstawowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  dokonuje Główny Księgowy do końca marca bieżącego roku i  przekazuje  informację Pracodawcy.

3.  Środki Funduszu  gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym, na który przekazywana jest równowartość pieniężna dokonanych odpisów na Fundusz na dany rok w wysokości, terminach i na warunkach określonych w art. 6 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Za przestrzeganie  terminów odpowiada Główny Księgowy.

 

§ 5

Niezależnie od odpisów, o których mowa w § 3, Fundusz może być zwiększony o:

1.    wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej, o której mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

2.   darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych;

3.   odsetki od środków Funduszu;

4.   inne środki określone w odrębnych przepisach.  

 

§ 6

1. Funduszem administruje Pracodawca, po zasięgnięciu opinii  Komisji Socjalnej - Zespołu Opiniującego ds. świadczeń socjalnych oraz zapewnia techniczno - organizacyjną obsługę funkcjonowania Funduszu.

2. Komisja Socjalna - Zespół Opiniujący funkcjonuje w oparciu o Regulamin Funduszu i Regulamin Komisji Socjalnej stanowiący  Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

3. Środkami finansowymi na podstawie decyzji Komisji Socjalnej  zaakceptowanej przez Pracodawcę  dysponuje Główny Księgowy.

 

§ 7

1. Wydatkowanie środków z Funduszu, na poszczególne cele i rodzaje działalności  socjalnej, odbywa się w każdym roku kalendarzowym na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków Funduszu - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu.

2. Pracodawca roczny plan dochodów i wydatków na poszczególne rodzaje działalności socjalnej ustala w uzgodnieniu z Komisją Socjalna, nie później niż do końca marca każdego roku kalendarzowego.

3. W razie potrzeby w trakcie roku kalendarzowego mogą nastąpić przesunięcia wydatków w poszczególnych pozycjach planu po uprzednim uzgodnieniu z Komisją Socjalną.

4. Środki funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

5. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z Funduszu regulują odrębne przepisy, za których przestrzeganie odpowiada Główny Księgowy.

 

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

 

§ 8

Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby:

1.pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę bez względu na wymiar czasu pracy, rodzaj umowy o pracę i staż pracy, z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych, dłuższych niż 30 dni, innych niż urlopy wychowawcze;

2.pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania, wyboru, mianowania, bez względu na wymiar czasu pracy i staż, z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych dłuższych niż 30 dni, innych niż urlopy wychowawcze;

3.pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych;

4.emeryci i renciści (w okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy), sędziowie w stanie spoczynku - byli pracownicy zakładu.

5.członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-4, tj.

 a) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej - wnuki i rodzeństwo - w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat,

b) osoby wymienione w pkt. 5a, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności - bez względu na wiek.

c) członków rodzin po zmarłych pracownikach spełniających  w/w warunki.

 

Zakres przedmiotowy zakładowej działalności socjalnej

 

§ 9

Środki Funduszu  przeznacza się  na finansowanie (dofinansowanie):

1. pomocy rzeczowej i finansowej, przeznaczonej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w formie zapomóg bezzwrotnych;

2. wypoczynku osób uprawnionych i członków rodzin osób uprawnionych;

3. krajowych i zagranicznych wycieczek turystycznych i innych form rekreacji;

4. dofinansowanie do Świąt Bożego Narodzenia;

5. działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej;

6. zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.

 

Zasady i warunki przyznawania  świadczeń  socjalnych

 

§ 10

 1.  Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (chyba, że przepisy wyższej rangi zobowiązują do innego trybu) osób uprawnionych do korzystania z pomocy Funduszu, a w szczególności osobom, które:

a) dotknięte zostały indywidualnymi zdarzeniami losowymi, długotrwałą chorobą, śmiercią najbliższego członka rodziny;

b) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;

c) samotnie wychowują dzieci;

d) wychowują dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia.

2. Świadczenia udzielane są na wniosek osoby uprawnionej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu oraz według Tabel dofinansowania - Załącznika nr 5 do Regulaminu  lub określane przez Pracodawcę po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej. 

3. Przyznanie świadczeń z Funduszu oraz ich wysokość uzależnia się od środków finansowych zgromadzonych na koncie Funduszu.

4. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje pracownikowi lub emerytowi - renciście podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego.

5. Uznaniowy charakter świadczeń oznacza, że w przypadku odmowy przyznania świadczenia lub przyznania świadczenia w niższej wysokości, od maksymalnych określonych w Tabelach dofinansowania , osoba uprawniona nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń.

6. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenie socjalne w pierwszej kolejności będą uwzględniane priorytety określone w Regulaminie oraz wnioski osób, które nie korzystały z takich usług w roku poprzednim, względnie kolejność wpływu wniosku.

 

§ 11

1. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z  świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć w Oddziale Administracyjnym informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu  wraz    z kserokopiami  PIT - ów za rok poprzedzający, w którym składana jest  Informacja.

2. Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w ust. 1, będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać z  świadczeń finansowanych z Funduszu, przy  zastosowaniu najniższego progu dofinansowania.

3. Do końca marca danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożoną informację z roku poprzedniego, chyba, że uprawniony złoży wcześniej nową informację.

4. Osoby zatrudnione w trakcie roku, które nie uzyskiwały  dochodu za rok poprzedni składają informację wraz zaświadczeniem o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego w danym roku w zakładzie.

5. Wnioski o świadczenia z Funduszu za dany rok kalendarzowy wg  wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu, należy składać najpóźniej do 20 grudnia  każdego roku kalendarzowego w Oddziale Administracyjnym. 

6. Osoba przedstawiająca dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację obowiązana jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych. Informacje podane w informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej podlegają ochronie prawnej i służą wyłącznie dla potrzeb Funduszu.

 

§ 12

1. Do określenia sytuacji materialnej osób uprawionych przyjmuje się łączny dochód roczny pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłek rodzinny każdego członka rodziny prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe za rok poprzedzający rok, w którym składana jest informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej - podzielony przez 12.

2. Alimenty, stypendia i inne dochody

3. W przypadku pracownika nowozatrudnionego, który nie uzyskał dochodów w roku poprzednim  przyjmuje się przeciętny miesięczny dochód uzyskany   w zakładzie.

 

§ 13

1. W ramach pomocy wymienionej w § 9 pkt. 1  może być udzielana pomoc rzeczowa lub finansowa - według tabeli dofinansowania:

a) w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną osoby uprawionej do korzystania z Funduszu (tzw. zapomogi zwykłe) - przyznawana  na wniosek osoby uprawnionej nie częściej niż raz w roku (w sytuacji wyjątkowej częściej niż raz w roku).

b) w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi, długotrwałą chorobą  i śmiercią najbliższego członka rodziny (tzw. zapomogi losowe)- przyznawana  na wniosek osoby uprawnionej nie częściej niż raz w roku (w sytuacji wyjątkowej częściej niż raz w roku).

2. Warunkiem uzyskania pomocy, wymienionej w ust. 1  jest przedstawienie przez osobę ubiegającą się o taką pomoc wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tą sytuację, tj.:

a) w przypadku długotrwałej choroby - zaświadczenie lekarza specjalisty o długotrwałej chorobie;

b) w przypadku śmierci najbliższego członka rodziny - kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu;

c) w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek) -  odpowiednie dokumenty (zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie ewentualnego świadka, kopia protokołu itp.).

§ 14

1. W ramach dofinansowania do wypoczynku i rekreacji, wymienionego w § 9 pkt. 2 i 3  może być  udzielana  pomoc  finansowa - według tabeli dofinansowania :

 a) raz w roku dofinansowanie do wypoczynku osób uprawnionych wymienionych w § 8 pkt. 1 - 4 Regulaminu :

- w przypadku pracowników - na podstawie złożonego wniosku i urlopu potwierdzonego przez Kierownika Oddziału Administracyjnego, przy udzieleniu urlopu wypoczynkowego w ilości minimum 14 dni kalendarzowych,

- w przypadku emerytów i rencistów - na podstawie złożonego wniosku wraz z kserokopią faktury bądź rachunku za wypoczynek indywidualny.

b) w przypadku rezygnacji  z dofinansowania do wypoczynku  przez  pracownika  raz  w roku dofinansowanie do wypoczynku członków rodzin osób uprawnionych wymienionych w § 8 pkt. 5 Regulaminu - na podstawie złożonego wniosku wraz z  kserokopią  faktury  bądź rachunku  za  wypoczynek  (kolonii, obozu, zimowiska itp.).

c) raz w roku dofinansowanie do krajowych lub zagranicznych wycieczek turystycznych i innych form rekreacji organizowanych przez Sąd Rejonowy  w Świebodzinie.

 

§ 15

1. W ramach działalności kulturalno - oświatowej i sportowo- rekreacyjnej, wymienionej w § 9  pkt. 5 Regulaminu dofinansowanie może dotyczyć - według tabeli dofinansowania:

a)  dopłat do biletów (karnetów) wstępu do: kin, teatrów, oper, występów estradowych, koncertów, wystaw, imprez sportowych i rekreacyjnych (spartakiady, festyny itp.), biletów (karnetów) wstępu na basen, kort tenisowy, siłownię, fitness, itp. - zakupionych przez Pracodawcę;

b) dofinansowanie udziału w różnego rodzaju imprezach kulturalno - oświatowych i sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez Pracodawcę .

2. Częstotliwość korzystania ze świadczeń w ramach działalności wymienionej w § 9 pkt. 5 Regulaminu, zależy od decyzji Pracodawcy po uzgodnieniu z Komisją Socjalną  oraz posiadanych środków pieniężnych.

 

§ 16

1.  W związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt wymienionych w § 9 pkt. 4 dofinansowanie może dotyczyć:  zakupu bonów/talonów, paczek świątecznych (pomocy rzeczowej) lub pomocy finansowej dla pracowników oraz emerytów w ramach limitu wyznaczonego w planie rocznym - wysokość dofinansowania ustalana jest zarządzeniem Prezesa Sądu.

Świadczenia mieszkaniowe finansowane z Funduszu

§ 17

 1. Świadczenia na cele mieszkaniowe udzielane są w formie pożyczek (świadczenia zwrotne) na wniosek osoby uprawnionej ( zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu ). Wnioski rozpoznawane są według kolejności wpływu.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. istotne pogorszenie się sytuacji materialnej pożyczkobiorcy, wydarzenia losowe) spłata udzielonej pożyczki może być:

- zawieszona na określony okres,

- częściowo umorzona.

 1. Umorzenie w całości lub części niespłaconej pożyczki stosuje się również do pożyczkobiorców zmarłych, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, uniemożliwiającej spłatę zadłużenia.
 2. Pożyczki na cele mieszkaniowe wymagają poręczenia przez dwóch pracowników (żyrantów).
 3. Pożyczki na cele mieszkaniowe oprocentowane są w wysokości 2% rocznie.
 4. Spłata pożyczki rozpoczyna się po upływie 1 miesiąca od jej udzielenia. Okres spłaty pożyczki wynosi do 28 miesięcy.
 5. Warunkiem przyznania pożyczki jest całkowita spłata poprzednio udzielonej pożyczki.
 6. Warunki udzielania i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawarta z pożyczkobiorcą (formularz umowy stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu).
 7. W przypadku niespłacenia pożyczki przez świadczeniobiorcę obowiązek ten spoczywa na poręczycielach z wyłączeniem kwot umorzonych określonych w § 17 pkt 2, 3.
 8. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy niespłacona pożyczka udzielona z Funduszu podlega natychmiastowej spłacie w całości. Obowiązku natychmiastowej spłaty pożyczki – za zgodą i pisemnym oświadczeniem poręczycieli – nie stosuje się do:

1)      pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę, bądź pobierających świadczenie rehabilitacyjne,

2)      osób, które rozwiązały umowę o pracę na mocy porozumienia stron.

 1. Osoby, o których mowa w §17 pkt 10 ppkt 1 i 2, spłacają pożyczkę na warunkach określonych w umowie.

 

§ 17a

Do wniosku w sprawie udzielenia pożyczki należy załączyć:

1)      przy pożyczkach na budowę domu jednorodzinnego – zezwolenie na budowę,

2)      przy pożyczkach na zakup mieszkania – dokument potwierdzający kupno mieszkania,

3)      przy pożyczkach na uiszczenie wkładu budowlanego – stosowne zaświadczenie.

 

§ 17b

 1. Ustalić następujące wysokości pożyczek na cele mieszkaniowe:

1)      remont i modernizacja mieszkania lub remont domu jednorodzinnego - do 8.000zł

2)      zakup mieszkania lub budowa (zakup) domu jednorodzinnego –

do 10.000zł

 1. Okres spłaty pożyczki ustalić w zależności od wysokości pożyczki na:

1)      do 8.000 zł                  - 22 rat miesięcznie

2)      do 10.000 zł                - 28 rat miesięcznych

 

 

Postanowienia uzupełniające i końcowe

 

§ 18

Świadczenia przyznawane uprawnionym przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu realizowane są na zasadach wcześniej obowiązujących i nie podlegają ponownemu rozpatrzeniu.

 

§ 19

1. Osoba, która rezygnuje z przydzielonego jej świadczenia zobowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia Oddziału Administracyjnego.

2. W przypadkach nieuzasadnionej rezygnacji z przydzielonego świadczenia, świadczeniobiorca ponosi ewentualne koszty związane z zakupem świadczenia, a poniesione przez Pracodawcę.

3. Za uzasadnione przypadki rezygnacji ze świadczenia przyjmuje się przede wszystkim zdarzenia wynikłe niezależne od woli świadczeniobiorcy (np. choroba, śmierć najbliższego członka rodziny, indywidualne zdarzenia losowe itp.).

 

§ 20

Osoba, która podała we wniosku nieprawdziwe dane, przedłożyła sfałszowany dowód poniesionego wydatku, wykorzystała świadczenie na cele niezgodne z jego przeznaczeniem lub odstąpiła świadczenie osobie nieuprawnionej, podlega obciążeniu  pełnymi kosztami, poniesionymi przez Pracodawcę w związku z zakupem tego świadczenia.

 

§ 21

1. Obowiązujący Regulamin podany jest do wiadomości wszystkich osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. Regulamin podlega publikacji na stronie internetowej.

2. Regulamin udostępnia się  do wglądu, każdej osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu, na jej żądanie.

 

§ 22

Wszelkie zmiany w treści Regulaminu wymagają formy pisemnej i trybu obowiązującego przy jego ustalaniu i wprowadzaniu.

 

 

§ 23

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzja należy do Prezesa Sądu Rejonowego po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej oraz mają zastosowanie powszechnie obowiązujące  przepisy  prawa.

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Prezes Sądu w porozumieniu lub na wniosek Komisji Socjalnej może odstąpić od zasad określonych w Regulaminie.

 

§ 24

Regulamin wchodzi w życie po wprowadzeniu go zarządzeniem Pracodawcy, w terminie określonym w tym zarządzeniu, nie wcześniej jednak niż z dniem jego podpisania.

 

§ 25

Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Regulamin Komisji Socjalnej  

2. Załącznik nr 2 - Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS;

3. Załącznik nr 3 - Plan dochodów i wydatków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na 20..

4.    załącznik nr 4 - Wniosek   o przyznanie świadczenia socjalnego z dofinansowaniem z ZFŚS;

5.     załącznik nr 5 - Tabele wysokości świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS i dopłat do tych świadczeń:

a)     tabela nr 1 - dofinansowania do wypoczynku pracowników;

b)    tabela nr 2 - dofinansowania do wypoczynku uprawnionych członków rodziny;

c)     tabela nr 3 - dofinansowania do wypoczynku sędziów w stanie spoczynku, emerytów i rencistów;

d) tabela nr 4 - dofinansowania do krajowych lub zagranicznych wycieczek organizowanych przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie ;

e)    tabela nr 5 - do działalności  kulturalno - oświatowej i  sportowo - rekreacyjnej;

f)     tabela nr 6 -   w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świątecznym;

g)     tabela nr 7 -  udzielania pomocy materialnej , finansowej lub rzeczowej - bezzwrotne zapomogi.

 

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Regulamin został uzgodniony z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Ujednolicony Regulamin uzgodniono  w dniu:  22 lutego  2011r.

1.         Weronika Gałązka,                                     

2.         Maria Iwaszkiewicz – Trzebiniak,

3.         Barbara Pałetko-Gawęda,

4.         Katarzyna Koziarska,

5.         Wioletta Ziobro,

6.         Małgorzata Świgoń – Prządka,

7.         Dorota Winiarz

   

Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Sądu Rejonowego w Świebodzinie z dnia06.05.2009r. Wprowadzony przez Prezesa Sądu Rejonowego  Zarządzeniem nr  6/2009  z dnia 06.05.2009r. oraz inne uregulowania wprowadzone w tym zakresie.

 

Świebodzin, dnia   22  luty 2011 r.    

                                                                     

                                                                                      Z A T W I E R D Z A M

                                                                                    Prezes  Sądu  Rejonowego

                                                                                   Aneta Felka – Duszaczak