Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
03.08.2022

OGŁOSZENIE

Sygn. akt I Ns 407/22

 
02.08.2022

OGŁOSZENIE

Sygn. akt I Ns 280/22

OGŁOSZENIE

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Świebodzinie, Wydział I Cywilny w sprawie prowadzonej z wniosku Małgorzaty Ślipek o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym w dniu 27 kwietnia 2021 r. Tadeuszu Pietuch (PESEL: 39100603275), ostatnio stale zamieszkałego w Łagowie ogłasza o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Tadeuszu Pietuch

 

Spisu inwentarza dokonuje Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Swiebodzinie Artur Łukomski w sprawie Kmn 58/22

 

Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a także, że osoby wskazane w art. 637 I k.p.c. (tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy). Ponadto poucza się, że osoby wskazane w art. 637 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, uzupełnieniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
02.08.2022

OGŁOSZENIE

Sygn. akt I Ns 263/22

OGŁOSZENIE

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Świebodzinie, Wydział I Cywilny w sprawie prowadzonej z wniosku Rafała Czerwony, Ireny Bartkowiak, Radosława Czerwony o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym w dniu 11 marca 2018 r. Waldemarze Czerwonym (PESEL: 71073004657), ostatnio stale zamieszkałego w Toporowie ogłasza o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Waldemarze Czerwonym

 

Spisu inwentarza dokonuje Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Swiebodzinie Mateusz Nawrocki w sprawie Kmn 37/22

Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a także, że osoby wskazane w art. 637 S I k.p.c. (tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy). Ponadto poucza się, że osoby wskazane w art. 637 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, uzupełnieniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
02.08.2022

OGŁOSZENIE

Sygn. akt I Ns 304/22

OGŁOSZENIE

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy w Swiebodzinie, Wydział I Cywilny w sprawie prowadzonej z wniosku PROTEGAT I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym w dniu 21.12.2020 r. Mieczysławie Kowalczyku (PESEL: 48081508354), ostatnio stale zamieszkałego w Swiebodzinie ogłasza o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Mieczysławie Kowalczyku

Spisu inwentarza dokonuje Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Swiebodzinie Artur Łukomski w sprawie Kmn 94/22

Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a także, że osoby wskazane w art. 637 I k.p.c. (tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy). Ponadto poucza się, że osoby wskazane w art. 637 S 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, uzupełnieniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
20.07.2022

OGŁOSZENIE

W trybie art. 6363§ 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Świebodzinie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 17 czerwca 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie - został złożony wykaz inwentarza przez Danutę Dyńda, która nabyła spadek na podstawie dziedziczenia ustawowego w całości z dobrodziejstwem inwentarza - po zmarłym Jerzym Chołodowskiego w dniu 18.04.2020 r. w Międzylesiu, która posiadał numer PESEL: 59032603455, mającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Międzylesiu, gmina Skąpe

 
05.11.2020

OGŁOSZENIE

Sygn. akt I Ns 527/20

OGŁOSZENIE

Postanowieniem z dnia 26-10-2020r. wydanym w sprawie I Ns 527/20 Sąd Rejonowy w Świebodzinie zezwolił Domowi Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 55,07 zł (pięćdziesiąt pięć złotych 07/100 zł) pozostałej po zmarłym w dniu 06-11 -2019r. Jerzym Sibilskim, syn Eleonory, który to depozyt wydać spadkobiercom zmarłego jeżeli się zgłoszą i wykażą swe prawa do spadku .

Sąd wzywa spadkobierców zmarłego do zgłoszenia się odebrania depozytu (należy przedłożyć odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku).