Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

Skargi na komornika

SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA  /art. 767 kodeksu postępowania cywilnego/

Skargę można złożyć na każde działanie lub zaniechanie komornika, które jest sprzeczne
z przepisami kodeksu postępowania cywilnego dotyczącymi egzekucji. Skargę może wnieść strona postępowania, czyli dłużnik lub wierzyciel. Prawo do wniesienia skargi na czynności komornika przysługuje również innej osobie, której prawa zostały naruszone przez działania lub zaniechania komornika. Skargę wnosi się w terminie tygodnia od dnia dokonania przez komornika czynności, z którą się nie zgadzamy. Skargę należy krótko uzasadnić oraz dołączyć do niej odpowiednią liczbę jej odpisów - po jednym odpisie dla każdego uczestnika oraz jeden odpis dla komornika.

Skarga na czynności komornika powinna zawierać następujące elementy:

  1. wskazanie komornika, którego skarga dotyczy,
  2. wskazanie stron postępowania i ich adresów,
  3. sygnatura akt komornika,
  4. określenie zaskarżanej czynności lub zaniechanie dokonania czynności,
  5. wniosek o zmianę, o chylenie lub o dokonanie danej czynności,
  6. podpis osoby wnoszącej skargę.

SKARGA NA DZIAŁANOŚĆ KOMORNIKA

Prezes sądu na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2023.1691 t.j.) rozpoznaje skargi dotyczące działalności komorników, niestanowiących przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

Treść, forma i tryb składania skargi na działalność komornika wskazana jest w zakładce Skargi
i wnioski.