Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA I RZECZOWA SĄDU

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Świebodzinie obejmuje:

  • miasto: Świebodzin, Sulechów
  • gminy: Świebodzin, Szczaniec, Zbąszynek, Skąpe, Lubrza, Łagów, Sulechów, Bojadła, Babimost, Kargowa, Trzebiechów.

Właściwość rzeczowa Sądu Rejonowego w Świebodzinie:

I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, a ponadto do rozpoznawania spraw dotyczących egzekucji należności sądowych z I Wydziału Cywilnego i IV Wydziału Pracy.

II Wydział Karny, w tym sekcja ds. wykroczeń - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i spraw wykroczeniowych, a ponadto do rozpoznawania spraw dotyczących egzekucji należności sądowych z II Wydziału Karnego dla gmin: Świebodzin, Szczaniec, Zbąszynek, Skąpe, Lubrza, Łagów.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw, a ponadto do rozpoznawania spraw dotyczących egzekucji należności sądowych z III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy.

V Ksiąg Wieczystych - prowadzenie ksiąg wieczystych oraz spraw wieczysto-księgowych dla gmin : Świebodzin, Szczaniec, Zbąszynek, Skąpe, Lubrza, Łagów.

VI Zamiejscowy Wydział Karny -  sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i spraw wykroczeniowych, a ponadto do rozpoznawania spraw dotyczących egzekucji należności sądowych z VI Zamiejscowego Wydziału Karnego w Sulechowie dla gmin : Sulechów, Bojadła, Babimost, Kargowa, Trzebiechów.

VII Wydział Ksiąg Wieczystych - prowadzenie ksiąg wieczystych oraz spraw wieczystoksięgowych dla gmin: Sulechów, Bojadła, Babimost, Kargowa, Trzebiechów.

- I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej – wykonuje orzeczenia w sprawach karnych

- II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej – wykonuje orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

 
Każdym z wydziałów kieruje Przewodniczący Wydziału, a jego czynności oraz czynności przewodniczącego posiedzenia i sędziów określają przepisy Regulaminu urzędowania sądów powszechnych z dnia 18 czerwca 2019 r. Ponadto każdy z wydziałów ma oddzielny sekretariat, a pracę sekretariatu organizuje Kierownik Sekretariatu.

Kierownik Oddziału, sekretariatu i sekcji obok czynności wymienionych w ich szczegółowych zakresach czynności ma następujące obowiązki:

- organizowanie pracy odpowiednio wydziału, oddziału i sekcji, w tym opracowywanie podziału i zakresów czynności podległych pracowników;

- bieżące kontrolowanie zadań wykonywanych przez pracowników wydziału, oddziału i sekcji;

- informowanie Prezesa (Wiceprezesa), Przewodniczącego Wydziału lub Dyrektora sądu (w zależności od podległości) o stanie i biegu spraw należących do zakresu działania wydziału, oddziału i sekcji.

 

Oddział Administracyjny - do zakresu działania należą: 

 

1. Sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów.

2. Sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego.

3. Sprawy kuratorów społecznych.

4. Sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników.

5. Sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów.

6. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości.

7. Prowadzenie biura podawczego.

8. Nadzór nad archiwum zakładowym.

9. Prowadzenie sekretariatu Prezesa i Dyrektora sądu.

10. Prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych.

11. Sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu.

12. Administrowanie nieruchomościami sądu.

13. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu.

14. Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.

15. Realizowanie zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw.

16. Obsługa sieci i systemów informatycznych sądu.

  

Oddział Finansowy - do zakresu działania należy: 

 

  1. opracowanie projektu budżetu Sądu Rejonowego,
  2. wykonywanie budżetu Sądu Rejonowego,
  3. prowadzenie rachunkowości Sądu Rejonowego,
  4. kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.

 

Czynności wykonywane przez Głównego Księgowego określa ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o rachunkowości.