Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Sąd Rejonowy w Świebodzinie uruchomił za pośrednictwem portalu ePUAP możliwość przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP) to ogólnopolski bezpłatny portal służący do kontaktu elektronicznego obywateli z urzędami. Dostęp do funkcjonalności ePUAP wymaga uprzedniej rejestracji w systemie oraz uzyskania konta użytkownika. Zakres i warunki korzystania z platformy ePUAP, w szczególności zasady zakładania kont uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1969).

Posiadacz konta może rozpocząć korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej po zalogowaniu do portalu ePUAP adres www.epuap.gov.pl

Adres skrzynki Sądu Rejonowego w Świebodzinie w ePUAP: ESP Sąd Rejonowy w Świebodzinie

Dokumenty można składać po uprzednim zarejestrowaniu się jako użytkownik.

UWAGA!

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Świebodzinie:

- dotyczy wyłącznie składania petycji, skarg, wniosków i innych pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, j.t.) - poza właściwym postępowaniem sądowym;

- NIE dotyczy pism procesowych (w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń). W obecnym stanie prawnym, poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie (E-Sąd), pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Świebodzinie niezbędne jest:

- posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) - założenie konta jest bezpłatne,

- posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub tzw. „profilu zaufanego ePUAP”,

- wypełnienie udostępnionego w "Katalogu usług" na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) "Formularza umożliwiającego złożenie pisma" w rozumieniu kpa (w celu uzyskania dostępu do formularza należy posłużyć się wyszukiwarką "Katalogu usług").

Przed wysłaniem wszystkie dokumenty należy opatrzyć ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub tzw. profilem zaufanym.

Podpis elektroniczny:

Aby przesłać dokumenty drogą elektroniczną obywatel musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny obywatel musi zgłosić się do jednego z trzech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji:

UNIZETO,
Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum,
Krajowa Izba Rozliczeniowa.

Pod wskazanymi wyżej adresami stron internetowych zamieszczone są szczegółowe instrukcje i podręczniki jak przejść procedurę uzyskania certyfikatu kwalifikowanego w danym centrum certyfikacji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  (Dz.U.05.64.565)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
  (Dz.U.00.98.1071 j.t.)
 • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 162 ze zm.),
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 180),
 • rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1969)

 

W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016 roku przepisów:

 • Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2015.poz.1311]
 • Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2016.poz.1358],

których konsekwencją jest dopuszczalność prowadzenia korespondencji elektronicznej w zakresie pism procesowych za pomocą systemu teleinformatycznego, obsługującego postępowanie sądowe, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad systemem, który zostanie wdrożony w sądach powszechnych.

Aktualnie Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na platformie ePUAP nie stanowi systemu teleinformatycznego, o którym mowa we wskazanych przepisach.