Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

PREZES

Prezes

SSR Marta Nikiel-Rzadkowska

Wiceprezes

SSR Agnieszka Pałetko-Misa

Sekretariat Prezesa

Pokój nr.19 (I pietro)
tel. 68 381 94 50, fax. 68 381 91 20, e-mail: administracja@swiebodzin.sr.gov.pl

Prezes Sądu Rejonowego

przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 1200 do godz. 1400

 

Prezes Sądu Rejonowego

 1. Kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:
 • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,
 • powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej,
 1. Dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
 2. Jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora Sądu, z zastrzeżeniem art. 177 § 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 427 z późn. zm.)  i wykonuje w stosunku do dyrektora Sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości.
 3. Co najmniej raz w roku określa potrzeby Sadu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez Sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj Dz. U. 2013, poz. 427 z późn. zm.), biorąc pod uwagę przewidywany ich zakres.
 4. Pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.
 5. Podejmuje czynności w zakresie działalności administracyjnej sądu, o których mowa w pkt 8.1.1.a.

Wiceprezes Sądu Rejonowego zostaje powołany w trybie ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 427 ze zm.)

 1. wykonuje zadania zlecone przez Prezesa Sądu Rejonowego.
 2. zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w czasie nieobecności.