Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

DYREKTOR

Dyrektor Sądu Rejonowego

Beata Paszkiewicz

Sąd Rejonowy w Świebodzinie

Park Chopina 3

Pokój nr.18 (parter)
tel. 68 381 91 46, fax. 68 381 91 20, email: dyrektor@swiebodzin.sr.gov.pl

Zakres zadań Dyrektora Sądu Rejonowego w Świebodzinie:

1. Kieruje działalnością administracyjną Sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia       27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), tj.: wykonywaniem zadań administracyjnych polegających na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu.

2. Wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach, w tym między innymi:

a) przygotowuje przy współpracy z dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji projekt planu finansowego oraz plan finansowy Sądu, a następnie wykonuje budżet danego Sądu,

b) przygotowuje projekt planu i plan wydatków w układzie zadaniowym, a następnie wykonuje budżet Sądu w układzie zadaniowym,

c) opracowuje w porozumieniu z dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji harmonogram realizacji budżetu Sądu,

d) dysponuje rachunkiem bieżącym Sądu, z wyodrębnieniem rachunku dochodów i wydatków oraz rachunkami pomocniczymi,

e) sprawuje nadzór i kontrolę przebiegu wykonania zadań określonych w planie finansowym Sądu oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,

f) organizuje właściwy przepływ informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym, dokonuje ich kwartalnej oceny oraz przekazuje ją wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi budżetu sądów na obszarze apelacji,

g) uczestniczy w opracowywaniu projektów programów wieloletnich,

h) podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Sądu, organizuje i nadzoruje realizację zamówień publicznych,

3. Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd w tym zakresie wobec pracowników Sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziego,

4. Określa, w porozumieniu z Prezesem Sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziego,

5. Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu.