Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  www.swiebodzin.sr.gov.pl, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848).

Trwają prace w zakresie dostosowania zawartości strony do wymagań ustawy. Wszystkie nowe artykuły na stronie będą zamieszczane z zapewnieniem wymogów dostępności.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niżej wskazanych niezgodności lub wyłączeń:

Częściowa zgodność wynika z prowadzenia strony internetowej przed dniem 23 września 2018r.

Serwis zawiera dokumenty, które są skanami oryginalnych dokumentów. Dokumenty te mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury. W miarę możliwości są one poprawiane.

Do dokumentów zamieszczanych po dniu 23.09.2020r. będą stosowane aktualnie obowiązujące przepisy.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia  2020-03-26

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Pan Mateusz Kapituła, adres poczty elektronicznej mateusz.kapitula@swiebodzin.sr.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 68 381 91 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności elektronicznej.

Data publikacji strony internetowej oraz jej ostatniej istotnej aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2006-09-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-11

Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

Sąd Rejonowy w Świebodzinie, Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin

e-mail: administracja@swiebodzin.sr.gov.pl   tel. +48 68 381 94 50

Osoba odpowiedzialna:

Pan Mateusz Kapituła,  e-mail: mateusz.kapitula@swiebodzin.sr.gov.pl   tel. +48 68 381 91 47

Skróty klawiaturowe

  1. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:
  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • wyróżnienie odnośników.
  1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

 

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Świebodzinie mieści się w trzech budynkach:

 

1.Budynek Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3:

Siedziba główna Sądu Rejonowego w Świebodzinie mieści się przy Parku Chopina 3 w Świebodzinie. Budynek jest przystosowany częściowo dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku prowadzi wejście o równej nawierzchni. Budynek wyposażony jest w windę.

Istnieje możliwość dojazdu windą na poszczególne kondygnacje budynku (dostęp do wszystkich sal rozpraw) za wyjątkiem bezpośredniego dojazdu do Sekretariatów III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, oraz Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej. Potrzebę skontaktowania się z pracownikami tych wydziałów należy zgłosić pracownikowi ochrony.

Bezpośrednio przy wejściu do budynku umieszczona jest bramka do wykrywania metali. Bramka nie jest przejezdna dla osób poruszających się na wózkach. Osoby poruszające się na wózkach korzystają z wejścia pomijając bramkę.

Do budynku oraz wszystkich dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biuro Podawcze, Kasa, Biuro Obsługi Interesantów oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku.

 

2.Budynek Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy ul Wałowej 11:

W budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy ul. Wałowej 11 mieści się V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Budynek jest przystosowany częściowo dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Główne wejście do budynku nie posiada równej nawierzchni, prowadzą do niego dwa schody bez możliwości podjazdu wózkiem. Z uwagi na bariery architektoniczne budynek nie jest wyposażony w windę oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem głównym do budynku Sądu, po drugiej stronie ulicy, w strefie miejskiej parkowania wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Parking Sądu usytuowany jest z tyłu budynku wraz z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach. W celu skorzystania z tego wejścia należy kierować się oznaczeniami na budynku.

Dojazd do parkingu Sądu prowadzi po pasie ruchu samochodów to jest przez parking banku PKO.       

Przed drzwiami budynku Sądu należy skorzystać z dzwonka w celu przywołania pracownika.

Obsługa możliwa jest wyłącznie w wyznaczonym pomieszczeniu na poziomie piwnicy.

Do budynku oraz wszystkich dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

UWAGA

Istnieje możliwość skorzystania z rozwiązania alternatywnego w postaci przeglądania akt lub załatwienia  innych spraw w budynku głównym przy Parku Chopina 3. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Wydziału Ksiąg Wieczystych pod numerem telefonu 68 382 33 50, wskazując cel wizyty Pracownik wskaże możliwy termin oraz alternatywne miejsce załatwienia sprawy.

 

3.Budynek Sądu Rejonowego w Świebodzinie Wydziały Zamiejscowe  w Sulechowie przy Al. Niepodległości 9.

W budynku Sądu z siedzibą w Sulechowie przy Al. Niepodległości 9 mieszczą się dwa Wydziały Sądu:

VI Wydział Karny oraz VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Budynek jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Bezpośrednio z parkingu prowadzi wejście – podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

W celu skorzystania z wejścia oraz windy, która dostępna jest z poziomu piwnicy należy użyć dzwonka.

Winda zapewnia dojazd do wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń Sądu w tym do sal rozpraw.

Biuro podawcze oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.

Do budynku oraz wszystkich dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego online.

 

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub jej część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Uprzejmie informujemy, że koordynatorem ds. dostępności w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie jest: