Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.swiebodzin.sr.gov.pl, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848). Strona jest dostosowywana na bieżąco do wymagań ustawy. Wszystkie nowe artykuły na stronie będą zamieszczane z zapewnieniem wymogów dostępności.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niżej wskazanych niezgodności lub wyłączeń:

Częściowa zgodność wynika z prowadzenia strony internetowej przed dniem 23 września 2018 r. Serwis zawiera dokumenty, które są skanami oryginalnych dokumentów. Dokumenty te mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury. W miarę możliwości są one poprawiane. Do dokumentów zamieszczanych po dniu 23 września 2020 r, będą stosowane aktualnie obowiązujące przepisy.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia  2020-03-26

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Mateusz Kapituła, adres poczty elektronicznej it@swiebodzin.sr.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 505-024-686. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Data publikacji strony internetowej oraz jej ostatniej istotnej aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2006-09-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-11

Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

Sąd Rejonowy w Świebodzinie

Park Chopina 3

66-200 Świebodzin

e-mail: administracja@swiebodzin.sr.gov.pl

tel. +48 68 381 94 50

Osoba odpowiedzialna:

Pan Mateusz Kapituła

e-mail: mateusz.kapitula@swiebodzin.sr.gov.pl

tel. +48 68 381 91 47

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

Opis budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3:

Siedziba Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 mieści się w budynku dwupiętrowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym, o łącznej powierzchni 2 426,10 m². Budynek posiada 3 pary drzwi wejściowych oraz wejście dla konwoju Policji. Budynek usytuowany jest na nieogrodzonej działce. Budynek jest monitorowany, wyposażony w systemy alarmowe. Do wejścia głównego dla interesantów nie prowadzą schody. Po wejściu do budynku istnieje możliwość dojazdu windą na poszczególne kondygnacje budynku za wyjątkiem bezpośredniego dojazdu do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,
I ZKSS i II ZKSS – kamienne schody (w celu obsługi osób niepełnosprawnych należy o tym fakcie powiadomić pracownika ochrony i/lub pracownika Biura Podawczego, który powiadomi o tym fakcie pracownika w/w. wydziału/ zespołu). Pozostałe ciągi komunikacyjne (korytarze) są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przy wejściu do budynku umieszczona jest bramka do wykrywania metali oraz skaner. Bramka nie jest przejezdna dla osób na wózkach inwalidzkich, można jednak skorzystać z drugiego wejścia omijając bramkę – w tym celu należy poprosić o pomoc pracowników ochrony. Biuro Podawcze i Biuro Obsługi Interesantów znajdują się na parterze – swobodny dojazd windą. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Na wewnętrznym parkingu wyznaczono miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Opis budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy ul. Wałowa 11:

Siedziba Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy ul. Wałowej 11 mieści się w budynku czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym, o powierzchni użytkowej 257,50 m². Budynek posiada 2 pary drzwi wejściowych – jedne drzwi frontowe, drugie drzwi z tyłu budynku (parking, wejście dla osób niepełnosprawnych). Brak windy osobowej. Budynek usytuowany jest na częściowo ogrodzonej działce. Budynek jest monitorowany, wyposażony w systemy alarmowe. Wejście główne
do budynku – po trzystopniowych schodach. W celu obsługi osoby niepełnosprawnej przemieszczającej się na wózku inwalidzkim należy poruszać się zgodnie z oznaczeniami na budynku (wejście od strony parkingu) i powiadomić o tym fakcie pracownika (dzwonek) – obsługa odbędzie się z poziomu piwnicy.
Z uwagi na zwartą zabudowę nie wyznaczono miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe takie miejsce znajduje się na tej samej ulicy (naprzeciwko wejścia do budynku). W budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Opis budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie - Wydziały Zamiejscowe  w Sulechowie przy Al. Niepodległości 9.

Siedziba Sądu Rejonowego w Sulechowie przy Al. Niepodległości 9 mieści się w budynku czterokondygnacyjnym, w tym trzy kondygnacje nadziemne, o powierzchni użytkowej 1037,10 m². Dwie kondygnacje i piwnica użytkowane są przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie (tj. powierzchnia 699,10 m2), natomiast trzecia kondygnacja użytkowana jest przez Kancelarię komornika (lokal ten stanowi własność prywatną). Budynek usytuowany jest na nieogrodzonej działce. Budynek jest monitorowany, wyposażony w systemy alarmowe. Budynek posiada 3 pary drzwi wejściowych, jedne drzwi frontowe, drugie drzwi
z tyłu budynku oraz jedno wejście dla osób niepełnosprawnych wraz z komunikatorem głosowym – obsługa możliwa z poziomu piwnicy. Budynek wyposażony w windę osobową – swobodny dojazd
na parter i I piętro budynku. Przy budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się również toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

W budynkach Sądu Rejonowego jest możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego. W każdym z budynków znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między petentem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub jej część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

 

Uprzejmie informujemy, że koordynatorem ds. dostępności w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie jest: