Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
23.11.2023

INFORMACJA W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W ŚWIEBODZINIE

Uprzejmie informujemy, że pismem z dnia 21 listopada 2023 r. Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zwrócił się do:

-       Urzędu Miejskiego w Babimoście

-       Urzędu Gminy Bojadła

-       Urzędu Gminy Lubrza

-       Urzędu Gminy Łagów

-       Urzędu Gminy Skąpe

-       Urzędu Miejskiego w Sulechowie

-       Urzędu Gminy Szczaniec

-       Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

-       Urzędu Gminy Trzebiechów

-       Urzędu Miejskiego w Zbąszynku

 

o dokonanie wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze na kadencję 2024-2027.

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

-       posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

-       jest nieskazitelnego charakteru,

-       ukończył 30 lat,

-       jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

-       nie przekroczył 70 lat,

-       jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

-       posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

-        

Ławnikami nie mogą być:

-       osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,

-       osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

-       funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

-       adwokaci i aplikanci adwokaccy,

-       radcy prawni lub aplikanci radcowscy,

-       duchowni,

-       żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

-       funkcjonariusze Służby Więziennej,

-       radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławników sądowych można uzyskać pod numerami telefonów:

68 322 01 77 oraz 68 322 01 93 (Sąd Okręgowy w Zielonej Górze)

68 38 194 50 (Sąd Rejonowy w Świebodzinie)

« powrót